Wyniki kontroli UKE dekoderów do naziemnej telewizji cyfrowej


Logo urzędu kontroli elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził oferowane w sprzedaży dekodery do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W wyniku kontroli sześć dekoderów nie spełniało norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił dokonać przeglądu rynku dekoderów w celu oceny jakości przedstawianej oferty i ewentualnego wyeliminowania z obrotu wyrobów, które nie spełniają obowiązujących wymagań.

Wymagania wobec dekoderów

Celem kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 października do 15 listopada 2012 r. było sprawdzenie, czy oferowane w sprzedaży urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej:


  • nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń;
  • posiadają poprawnie naniesione oznakowanie zgodności CE, a także, czy producent wystawił dla oferowanych modeli deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
  • spełniają wymagania Ekoprojektu, a więc czy są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

Kontrola UKE nie obejmowała natomiast weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców obowiązku informowania nabywcy o fakcie niespełnienia przez urządzenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż ten obowiązek podlega kompetencjom kontrolnym Inspekcji Handlowej.

Spośród wszystkich dostępnych w Polsce urządzeń umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, Prezes UKE poddał kontroli 45 wytypowanych losowo modeli dekoderów. Znaczącym czynnikiem wpływającym na decyzję o poddaniu kontroli danego modelu urządzenia była jego dostępność dla przeciętnego konsumenta, związana ze zwiększoną szansą na pojawienie się danego urządzenia w naszym środowisku domowym.

Na pierwszej linii badane urządzenia poddano kontroli formalnej, w zakresie spełniania wymagań administracyjnych. Rzetelny producent, który przeprowadził procedurę oceny zgodności i potwierdził, że jego urządzenie spełnia wymagania zasadnicze związane z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz wymagania związane z efektywnością energetyczną, ma obowiązek wystawić deklarację zgodności, która jest oświadczeniem, iż wyrób spełnia wymagania określone prawem. Następnie powinien nanieść na wyrobie oznakowanie CE zgodne z urzędowym wzorem określonym przez Komisję Europejską oraz umieścić na wyrobie lub dołączyć wszystkie wymagane przepisami informacje.

Dopiero po spełnieniu wszystkich nałożonych ustawami i rozporządzeniami wymagań wyrób może zostać wprowadzony do sprzedaży. Naniesienie oznakowania CE oraz wystawiona Deklaracja Zgodności dają podstawy do domniemania, że wyrób oferowany przez danego producenta jest zgodny z wymaganiami.

Wyniki kontroli dekoderów

Spośród wszystkich skontrolowanych dekoderów, w 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia administracyjne. Producenci tych wyrobów współpracują z UKE w celu usunięcia braków formalnych.

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami w zakresie spełniania norm kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono poprzez poddanie 27 urządzeń szczegółowym badaniom w Laboratoriach UKE. W tej grupie wynik negatywny otrzymało jedynie 6 dekoderów.

Należy podkreślić fakt, że wszystkie sprawdzone dekodery spełniły normy poboru mocy ustanowione w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu).

Negatywny wynik badań laboratoryjnych uzyskały następujące modele dekoderów:

  • Apollo AHD 115 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.6 tab. 5.
  • Korr HD 128 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Manta DVBT012 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych, wypromieniowanych przez przewód sieciowy zgodnie z Normą PN-EN 55013:luty 2004 (p 4.5 tablica 4).
  • Goclever DVB-T 200 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Vakoss DB-642 – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Blow 4705 HD – urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

Prezes UKE umieszcza na Liście wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi te urządzenia, których kontrola zakończyła się negatywnie i może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce. Osoby nadal oferujące urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej.”

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej