Regulamin serwisu internetowego w domenie cyfrowydoradca.pl


Regulamin serwisu internetowego w domenie i subdomenach cyfrowydoradca.pl

1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z serwisu www.cyfrowydoradca.pl, www.dekodery.cyfrowydoradca.pl, www.telewizja.cyfrowydoradca.pl.

CyfrowyDoradca.pl – serwis informacyjny w domenie i subdomenach cyfrowydoradca.pl


Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich sklepów, firm i instytucji, do którego prawa wyłączne przysługują serwisowi CyfrowyDoradca.pl.

Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem internetowym www.cyfrowydoradca.pl lub innym wskazanym przez CyfrowyDoradca.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, korzystającą z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji Pełnej lub Rejestracji Ograniczonej.

Rejestracja – Rejestracja Ograniczona lub Rejestracja Pełna;

Rejestracja Ograniczona – rejestracja w Serwisie bez podania danych osobowych.

Rejestracja Pełna – rejestracja w Serwisie z podaniem danych osobowych.

Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują CyforwyDoradca.pl i/lub jego kontrahentom.

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach. Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2. Z zastrzeżeniem pkt. 2.4 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adresy IP) wykorzystywane są przez CyfrowyDoradca.pl lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.

2.3. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.cyfrowydoradca.pl, www.telewizja.cyfrowydoradca.pl, www.dekodery.cyfrowydoradca.pl itd.) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

2.4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać Rejestracji co zapewni im dostęp do edycji wpisów w Bazie Danych i innych rozwiązań wprowadzonych w przyszłości w ramach Serwisu. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CyfrowyDoradca.pl) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik Serwisu, który nie dokona rejestracji będzie miał ograniczony dostęp do treści prezentowanych w ramach Serwisu.

2.5. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody CyfrowyDoradca.pl.

2.6. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu materiałów lub zamieszczanie wpisów w Bazie Danych Serwisu zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

2.7. W ramach Serwisu, CyfrowyDradca.pl współpracuje z kontrahentami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy. Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez kontrahentów CyfrowyDradca.pl z zastrzeżeniem, że do takich usług stosuje się regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez kontrahentów CyfrowyDradca.pl. Do usług świadczonych przez CyfrowyDradca.pl stosuje się postanowienia Regulaminu (oraz, w szczególnych przypadkach, regulaminy szczegółowe udostępnione przez CyfrowyDradca.pl).

2.8. CyfrowyDoradca.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez CyfrowyDoradca.pl i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

2.9. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów (jeżeli regulaminy takie zostały Użytkownikowi przedstawione).

2.10. CyfrowyDoradca.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w poradnikach lub wpisach w Bazie Danych dostępnych w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie lub uprzedniej kontroli przez CyfrowyDoradca.pl.

2.11. CyfrowyDoradca.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

2.12. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez CyfrowyDoradca.pl w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

3. Tryb postępowania reklamacyjnego.

3.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez CyfrowyDoradca.pl w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: info@cyfrowydoradca.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

3.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez CyfrowyDoradca.pl.

3.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej nie później w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez CyfrowyDoradca.pl.

4. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

4.1. CyfrowyDoradca.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

4.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

4.3. CyfrowyDoradca.pl dokłada wszelkich starań, aby działanie serwisu przebiegało bez zakłóceń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. CyfrowyDoradca.pl zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w działaniu serwisu na czas znacznych aktualizacji Baz Danych. Użytkownicy zostaną poinformowani o takich przerwach komunikatem na stronie www.cyfrowydoradca.pl lub wiadomością e-mail. CyfrowyDoradca.pl ma w szczególności prawo zmienić jego treść oraz układ Serwisu.

4.4. CyfrowyDoradca.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

4.5. CyfrowyDoradca.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów CyfrowyDoradca.pl, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów CyfrowyDoradca.pl dostarczających dany serwis/treści.

4.6. CyfrowyDoradca.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów CyfrowyDoradca.pl. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach którego zawarta została transakcja.

4.7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, CyfrowyDoradca.pl wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

4.8. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe CyfrowyDoradca.pl wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.9. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności wpisów do Bazy Danych) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

4.10. CyfrowyDoradca.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują CyfrowyDoradca.pl. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez CyfrowyDoradca.pl lub podmioty działające na jego zlecenie.

5.2. CyfrowyDoradca.pl niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, schematy, poradniki, zdjęcia, grafikę i dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

5.3. CyfrowyDoradca.pl wykorzystuje znaki towarowe (logotypy) innych podmiotów wyłącznie w celach informacyjnych. Podmioty niewyrażające zgody na wykorzystywanie ich znaków towarowych mogą przesłać pisemne żądanie usunięcia logotypu z Serwisu na adres info@cyfrowydoradca.pl. CyfrowyDoradca.pl szanuje wolę innych podmiotów i najpóźniej w terminie 14 dni usunie wymienione w przesłanym dokumencie znaki towarowe.

5.4. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji: (i) zapis magnetyczny treści lub techniką cyfrową, (ii) wyświetlenie treści na ekranie monitora. Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody CyfrowyDoradca.pl lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

5.5. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a CyfrowyDoradca.pl przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

6. Ochrona prywatności

6.1. CyfrowyDoradca.pl uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

6.2. CyfrowyDoradca.pl zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

6.3. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, CyfrowyDoradca.pl dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. CyfrowyDoradca.pl będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).

6.4. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła.

6.5. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do CyfrowyDoradca.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@cyfrowydoradca.pl podając link do właściwego wpisu Użytkownika.

6.6. CyfrowyDoradca.pl stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez CyfrowyDoradca.pl zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać pod adresem info@cyfrowydoradca.pl

7. Użytkownicy

7.1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez CyfrowyDoradca.pl swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.

7.2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a CyfrowyDoradca.pl oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i CyfrowyDoradca.pl oraz poszanowania dobrych obyczajów.

7.3. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

7.4. Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji tylko wtedy, jeśli po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres: info@cyfrowydoradca.pl, wydrukowany ze stron Serwisu i zeskanowany z podpisem formularz zawierający zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez CyfrowyDoradca.pl odpowiednich danych do Serwisu.

7.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji lub dodaniu wpisu do Bazy Danych, CyfrowyDoradca.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. CyfrowyDoradca.pl wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

7.6. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.

7.7. Do stosunków między CyfrowyDoradca.pl a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

8. Działalność Serwisu.

8.1. CyfrowyDoradca.pl udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z informacji zawartych w Serwisie takich jak poradniki, schematy, wpisy Baz Danych, kalkulatory i porównywarki produktów i usług.

8.2. CyfrowyDoradca.pl nie oferuje usług i towarów będących przedmiotem porównywania.

8.3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność. Jeżeli Użytkownik nie jest pewien jak wykonać czynność opisaną w poradnikach lub schematach, to powinien skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem/monterem.

8.4. Przed zakupem usług lub produktów Użytkownik musi zweryfikować poprawność i aktualność przedstawionych danych z regulaminami i umowami dostawców usług. W razie wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z pracownikiem Serwisu CyfrowyDoradca.pl drogą mailową piszą na adres info@cyfrowydoradca.pl

9. Postanowienia końcowe.

9.1. CyfrowyDoradca.pl w każdym czasie może dokonać zmian Regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników stosownym komunikatem podanym do wiadomości w ramach Serwisu. Użytkownik, korzystając z Serwisu po zmianie Regulaminu i uzyskaniu stosownego zawiadomienia, zobowiązany jest przestrzegać nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.

9.2. CyfrowyDoradca.pl oraz Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu.

9.3. Wszelkie zapytania Użytkowników dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres: info@cyfrowydoradca.pl.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2013 r.